5. Основно училище "Иван Вазов", София

Национално външно оценяване

Търсене в сайта

Национално външно оценяване - 7 клас

Индекс на статията

Запознаване с писмените работи от НВО в VII клас 23/24 г.

Запознаване на учениците с писмените им работи по български език и литература и по математика от НВО в VII клас:

български език и литература VII клас – на 02.07.2024 г., на 03.07.2024 г. и на 04.07.2024 г. включително в ПГЕА, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ 1, от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

математика VII клас – на 02.07.2024 г., на 03.07.2024 г. и на 04.07.2024 г. включително в СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ 48, от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

НАПОМНЯМЕ:

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края VІІ клас през учебната 2023/2024 г., съгласно която ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:

Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.

Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.

Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Запознаването с изпитната работа се осъществява от ученика срещу документ за самоличност и представен входящ номер от служебната бележка за допускане до НВО.

Дейности по прием на ученици в 8 клас за уч. 2024-25 г.


 

Провеждане на Национално външно оценяване по БЕЛ и математика и изпити за проверка на способностите за 7. клас, юни 2024 г.

Уважаеми седмокласници и родители на ученици в 7. клас,

Националното външно оценяване (НВО) и изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт на завършващите 7. клас през учебната 2023/2024 г. ще се проведат на следните дати:

 • 19 юни – български език и литература;
 • 21 юни – математика;
 • 24 юни – изобразително изкуство;
 • 25-27 юни (по график) - физическо възпитание и спорт.

До 18 юни всеки ученик ще получи от класния ръководител служебна бележка за допускане до НВО по БЕЛ и математика, както и до изпитите за проверка на способностите, за които ученикът е подал заявление. В служебната бележка се съдържа следната важна информация:

 • лични данни на ученика – три имена, ЕГН;
 • входящ номер;
 • датата, началния час и номера на залата за провеждане на съответния изпит, а за изпитите за проверка на способностите и училището;
 • код за достъп до https://infopriem.mon.bg – платформа, в която ще бъдат видими резултатите от изпитите, както и платформата, в която се кандидатства за прием след завършен 7. клас в паралелките по обявения държавен план-прием.

Учениците трябва да се явят в сградата на училището не по-късно от 30 минути преди началото на изпита. За НВО трябва да носят:

 • документ за установяване на самоличност;
 • черни химикали;
 • чертожни инструменти, черен молив и гума за изпита по математика.

ВАЖНО! Черните химикали НЕ ТРЯБВА да бъдат изтриващи се, тъй като този вид мастило не се вижда при сканиране на писмената работа при засекретяване и все едно ученикът не е писал изобщо!

Преди началото на всеки изпит учениците ще бъдат подробно инструктирани от квесторите в зала. Препоръчваме да се запознаят предварително с инструктажа.

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ СЕДМОКЛАСНИЦИ!


Уважаеми родители на ученици от 7 клас,
Уважаеми кандидат-гимназисти през учебната 2023/2024 г,

Във връзка с получено писмо от РУО-София с изх.№ РУО1-11050/04.04.2024 г., предоставяме на вниманието Ви:
- Писмо до родителите на седмокласниците;
- График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване /НВО/ в 7 клас през учебната 2023-2024 година
- Одобрен държавен план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година по училища и паралелки


Национално външно оценяване по английски език за учениците, които се обучават в 7. клас през учебната 2023/2024

Резултати от пробната матура по БЕЛ за 7.клас, проведена на 01.12.2023 г.

Намалени часове на прогимназиален етап на 01.12.2023 г. /БЕЛ/ и на 04.12.2023 г. /МАТ/, поради провеждане на пробни изпити НВО 7 клас

Първи пробни изпити за учениците от 7 клас по Български език и литература /01.12.2023 г./ и Математика/04.12.2023 г./

Безплатни курсове по математика за ученици от 7 клас в 5.ОУ

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година

Заповед № РД09-2048/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас

 

 

АРХИВ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - 7 КЛАС

Контакти

5. ОУ "Иван Вазов"
Адрес:ул. „Симеон Радев“ №31,
кв. „Павлово“, София, България

Телефон : +359 2 856 50 65
Имейл за кореспонденция
e-mail:

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2024 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени