5. Основно училище "Иван Вазов", София

Обучение в условия на COVID-19

Утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г.,

изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г.,

изм. със Заповед № РД09-4982/14.12.2021 г.

 

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

І. В условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19, училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) задължително прилагат следните мерки за намаляване на рисковете от инфекция:

 1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване

а) Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани;

б) Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на потвърден случай на COVID-19 – от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час в зависимост от обектите;

в) Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по график. Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна хартия;

г) Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, мишки, клавиатури и инструменти през всяко междучасие;

д) Дезинфекциране  на учителската стая по време на всеки учебен час;

е) Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия;

ж) Дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди и след всеки курс.

2.   Лична хигиена

а) Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение;

б) Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището/ЦСОП, в класни стаи, кабинети, лаборатории, работилници и други помещения в сградата на училището/ЦСОП;

в) Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена;

г) Организиране на хигиенните и дезинфекционните дейности и правилно подготвяне на дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице в училището/ЦСОП и/или  с оказана методична помощ от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). За биоцидите, които не са готови за употреба, разтворите за работа се приготвят съгласно издадените от МЗ разрешения.

3.   Носене на защитна маска за лице

 • Всички ученици от V до XII клас, както и целият педагогически и непедагогически персонал, носят защитна маска за лице по време на престоя им в училище/ЦСОП, с изключение на момента на вземане на проба за изследване с неинвазивен бърз антигенен тест за доказване на COVID-19.
 • Децата от предучилищните групи и учениците от началния етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице извън класната стая – при влизане в училищната сграда, в коридори, тоалетни, фоайета и други общи помещения, в които има смесване на ученици от различни паралелки и персонал.
 • Учениците от начален етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице и в класната стая от пристигането им в училище/ЦСОП до приключване на изследването на ученика с бърз антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат от теста – в дните на изследване.
 • Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители, а за учителите – от училищата/ЦСОП. Училищата осигуряват защитни маски за лице и в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване.
 • Препоръчително е защитните маски за лице, които се използват от ученици, педагогически и непедагогически персонал да са хирургически или поне от 3 слоя. Най- добрата комбинация на материал е: 1) вътрешен слой хидрофилен материал, напр. памук; 2) външен слой от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да ограничи външно проникване на замърсители в носа и устата; 3) среден хидрофобен слой от синтетичен невълнен материал като полипропилен или памучен слой, който да засилва филтрацията или да задържа капчици.
 • Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните случаи:

а) в училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;

б) за децата от предучилищните групи по време на провеждане на педагогическите ситуации;

в) за учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;

г) за деца и ученици със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;

д) в часовете по физическо възпитание и спорт

 • При желание на родителите, децата от предучилищните групи или учениците от начален етап (I-IV клас), могат да носят защитни маски за лице по време на целия им престой в училище/ЦСОП.

4.   Изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за CОVID-19

 • Присъствен образователен процес в училищата/ЦСОП, които се намират на територията на община с достигната 14-дневна заболяемост над 250 на 100 000 население може да се провежда при едновременно наличие на следните условия:

а) в училището/ЦСОП е осигурено необходимото количество неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19, включени в Общия списък на взаимно признати бързи антигенни тестове за COVID-19 на Комисията за здравна сигурност на ЕС. Тестовете се осигуряват със средства от държавния бюджет за всички училища/ЦСОП – институции в системата на училищното образование на територията на Република България, като за частните училища се допуска и те сами да осигуряват тестове, отговарящи на изискванията в точка 6 от Покана за закупуване на бързи антигенни тестове на Министерството на здравеопазването;

б) при наличие на най-малко 30% от учениците в паралелката с изразено съгласие за провеждане в училището или в домашни условия – за учениците със специални образователни потребности, веднъж седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи;

в) в училището/ЦСОП е създадена необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19 веднъж седмично в училището или в домашни условия – за учениците със специални образователни потребности, с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и два пъти седмично на педагогическия и непедагогическия персонал, които присъстват в училището/ЦСОП, с изключение на тези, които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването.

 • Съгласието по т. 4.1., б. „б“ за малолетните ученици (до навършване на 14 г.) се изразява от техните родители, а за непълнолетните ученици (след навършване на 14 г. до навършване на 18 г.) – от тях и техните родители.
 • В общините с повече от 250 заболели на 100 000 души за 14-дневен период педагогическият и непедагогическият персонал работи присъствено само при наличие на валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване или при задължително изследване два пъти седмично на място в училището или в ЦСОП, с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен от институцията. Лицата, които отсъстват в дните на изследване, се изследват в първия ден, в който посещават присъствено училище/ЦСОП.
 • Възстановяването на присъствен образователен процес, когато в училището/ЦСОП не са осигурени достатъчно количество неинвазивни бързи антигенни тестове за всички ученици за изследване на COVID-19, се извършва приоритетно в следната последователност:

а) за учениците в началния етап (I-IV клас) ;

б) за учениците в прогимназиален етап (V-VII клас) и XII клас; в) за учениците от VIII до XI клас.

 • Присъствен образователен процес е възможен и без тестване в следните случаи: а) В училищата/ЦСОП на териториите на общини с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население, но не са изпълнени условията на 4.1., буква „а“, обучението се осъществява за 50% от паралелките в училището/ЦСОП по график за ротация, утвърден от министъра на образованието и науката.

б) Най-малко 30% от учениците в паралелката разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. Присъственото обучение е само за учениците с валидни документи.

в) При провеждане на индивидуални дейности, за които е обективно невъзможно провеждането от разстояние в електронна среда индивидуални часове, консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, изпити в процеса на обучение – за оформяне на срочна оценка, приравнителни изпити, за промяна на оценката, за изпити за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално и информално учене, индивидуални дейности за подкрепа за личностно развитие. Индивидуалните дейности се провеждат, като не се допуска едновременно присъствие в училище/ЦСОП и смесване на ученици, за които се осъществява присъствен образователен процес при условията на 4.1., и ученици, които присъстват в училището/ЦСОП за провеждане на индивидуални дейности.

 • Присъственото провеждане на групови дейности в училищна среда – дейности от целодневната организация на учебния ден, групови дейности за подкрепа за личностно развитие, олимпиади и състезания и др. се извършва, без да се допуска смесване на ученици от различни паралелки, освен ако в училището/ЦСОП е създадена необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19 с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал или ако те притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването.

 • Изследването на учениците се извършва в училището, с изключение на учениците със специални образователни потребности, веднъж седмично в началото на първия учебния ден за съответната седмица. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани.

 • Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в домашни условия в дните по т. 4.7. Тестовете се предоставят на родителите не по-късно от един ден преди деня, определен за изследване. При отрицателен резултат от проведения в домашни условия тест учениците посещават училище/ЦСОП, като родител декларира, че са спазени упътванията за изследване и полученият резултат е отрицателен, съобразно указанията на производителя.

 • Учениците задължително носят маски по време на изследването в училището, освен в момента на вземане на пробата.

 • Изследването на учениците се извършва в помещението, в което се провежда първият учебен час. Изследването се провежда от лица, определени от директора (педагогически, непедагогически персонал, медицинско лице и/или доброволци). Доброволци може да бъдат родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване. При вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни средства – ръкавици и маски, осигурени от институцията. Изследването и отчитането на резултата се осъществява при спазването на указанията на производителя на съответния тест. Демонстрация на изследването може да бъде видяна на адрес:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ-C-ORT92p3BsR_xzQXvemxpwtJpZluj

 • По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване.

 • След пробовземане учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси, чинове, катедри и др.) върху които се е провело изследване, се почистват задължително чрез дезинфекция, помещенията се проветряват.

 • При установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно по щадящ психичното му здраве начин в предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение и се прилага Протокол 1 от Раздел ІІІ от настоящите насоки – Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището/ЦСОП. Уточняващото (потвърждаващото) изследване следва да се проведе до 24 часа от положителния резултат от бързия антигенен тест, проведен в училище или в домашни условия – за учениците със специални образователни потребности. На ученика се поставят отсъствия по уважителни причини по смисъла на чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, без да е необходимо представяне на медицински документ в деня, в който е установен положителен резултат от теста в училището или в домашни условия – за учениците със специални образователни потребности. Учениците от паралелката продължават да се обучават присъствено до момента на потвърждаване на положителния резултат от тест, проведен в лабораторни условия. В случай на потвърден положителен резултат, за учениците от паралелката се прилага Протокол 2 от Задължителните протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището/ЦСОП. При липса на положителен резултат, паралелката продължава присъственото обучение. Ученикът с установен положителен резултат от изследване в училище или в домашни условия – за учениците със специални образователни потребности, се допуска отново в присъствено обучение само след представяне на валиден документ за отрицателен резултат от лабораторно изследване за COVID-19 или за преболедуване.

 • Използваните тестове с отчетен отрицателен резултат се събират в плътни чували/торби за смет, които се завързват и се изхвърлят по общия ред от училището като неопасен отпадък в контейнерите за смесен битов отпадък.

 • Използваните тестове с отчетен положителен резултат се събират отделно, в кутии за изгаряне на опасни отпадъци, за еднократна употреба с обем 10 или 20 литра, в зависимост от големината на училището и броя тествани ученици. До запълването на кутиите за изгаряне на отпадъци, същите се съхраняват в определено за целта помещение в училището, до което има достъп само медицински персонал или лица от персонала на училището, определени с нарочна заповед на директора.

 • В края на кампанията за изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за CОVID-19 запълнените и затворени кутии за изгаряне на отпадъци, съдържащи само събраните тестове с отчетен положителен резултат, се предават от директорите на училищата или от определено от тях с нарочна заповед лице, в съответната регионална здравна инспекция (РЗИ), на територията на която се намира съответното училище, като може да се използва неспециализиран транспорт.

 • След предаване на кутиите за изгаряне на отпадъци от всички училища в РЗИ директорът на съответната РЗИ предприема действия за временното им съхранение и подаване на информация до Министерството на здравеопазването (МЗ) за наличието и броя на събрани кутии за изгаряне на отпадъци, за които следва да бъде организиран транспорт и предаване за последващо крайно обезвреждане. Обобщената информация от всички РЗИ се изпраща от МЗ на МОСВ/ПУДООС за съставяне на график и предприемане на последващи действия за събиране и транспортиране на национално ниво на събраните кутии за изгаряне на отпадъци до съоръжението за крайно обезвреждане.

 • Само за територията на област София град, поради наличието на голям брой училища с голям брой ученици, при необходимост и по заявка от страна на РУО – София-град и/или на Столична РЗИ за наличието на вече запълнени в училищата по поне 3 броя кутии за изгаряне на отпадъци, РУО – София-град и/или Столична РЗИ подават искане до МОСВ/ПУДООС за осигуряване на транспорт от място на същите кутии по предварително съгласуван с РУО – София-град и/или Столична община график за събиране и транспортиране на вече запълнените кутии до съоръжение за крайно обезвреждане.

 • В дните на изследване дневният режим се променя, за да се осигури време за изследване – до 30 минути. Промяната на дневния режим може да се извършва чрез промяна на началото на учебния ден, намаляване на продължителността на междучасията, на времето за организиран отдих и физическа активност, за самоподготовка и за заниманията по интереси (при целодневна организация на учебния ден), на продължителността на учебните часове или друго решение на директора. Родителите и учениците се уведомяват за промяната на дневния режим поне един ден предварително.

 • За учениците, за които не е изразено съгласие за изследване при условията на т. 4.2, се организира обучение от разстояние в електронна среда в зависимост от възможностите на училището/ЦСОП. В тези случаи не се прилага процедурата по чл. 40д от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, като не се подава заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда и не се изисква разрешение от началника на регионалното управление на образованието.

5.   За спазване на задължителните мерки директорът на училището/ЦСОП:

 • Определя отговорници и разпределя конкретни задължения при организацията и спазването на правилата във връзка с извънредната епидемична обстановка.
 • Създава необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19 веднъж седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и два пъти седмично на педагогическия и непедагогическия персонал.
 • Запознава персонала, учениците и родителите с мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса, прилагани в училището/ЦСОП, и промените в тях.
 • Осигурява условия за спазване на необходимата дистанция с цел максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки и/или различни училища/ЦСОП при провеждане на дейности.
 • При провеждането на производствените практики и/или обучението на конкретно работно място учениците предварително се запознават с противоепидемичните мерки и условията на труд във фирмите партньори.
 • За организиране на практическото обучение от разстояние в електронна среда учителите по практика и учителите методици следва да информират фирмите партньори на училищата за дигиталните платформи за контакт и обучение на учениците, както и да съдействат за използването на материалите в Националната електронна библиотека на учителите (Хранилището за електронно съдържание) на Министерството на образованието и науката - https://e-learn.mon.bg.
 1. В сградата на училището/ЦСОП не се допускат:

а) ученици, които не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, за които няма изразено съгласие по т. 4.2. за изследване веднъж седмично. По изключение се допускат учениците в ротация по т. 4.5., буква „а“ и в случаите по т. 4.6.

б) лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са изразили съгласие за задължително изследване два пъти седмично на място в училището/ЦСОП с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен от училището/ЦСОП, и не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването;

в) лица, които не участват в дейностите на училището/ЦСОП или в изследването на учениците.

ІІ. В условията на извънредна епидемична обстановка училищата/ЦСОП прилагат следните препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция, чрез осигуряване на необходимата дистанция:

 1. Класни стаи и организация на учебния процес

а) Определяне на отделна класна стая за всяка паралелка, при което учителите се местят, а учениците – не;

б) Ограничено използване на кабинети, лаборатории, работилници – само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет;

в) Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило на сградата;

г) Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това;

д) Осигуряване на физическо разстояние между учителя и местата на учениците, в т.ч. и препоръчителна дистанция от 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо;

е) При възможност ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката, когато броят на учениците и ресурсите на училищата позволяват това;

ж) При възможност формиране на норма преподавателска работа в рамките на един випуск или на една паралелка за начален етап.

2.   Входове, коридори, стълбища

а) По възможност отваряне на повече входове (за училищата/ЦСОП с повече от 100 ученици), като се осигури пропускателен режим на всеки отворен вход и се определи кои класове/паралелки преминават през съответния вход без струпване на деца и учители и при спазване на дистанция;

б) Еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.

3.   Дневен режим и обучение на смени

а) При възможност преминаване на двусменен режим на присъствено обучение с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня и предотвратяване на тяхното взаимодействие;

б) Различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за различни паралелки, класове и/или етапи на образование в зависимост от броя обучавани ученици.

4.   Организация на храненето

а) По график, без струпване на ученици, при спазване на дистанция и осъществяване на контрол;

б) При възможност обособени зони за хранене за отделните паралелки под формата на кетъринг с индивидуални прибори на различни места, включително в класни стаи, в училищния двор, в шатри, в беседки и др.;

в) Предоставяне на закуските по линия на Държавен фонд „Земеделие“ при спазване на здравните изисквания и недопускане на смесване на паралелки.

5.   Училищен двор

а) Недопускане на външни лица в дворовете в рамките на учебния ден;

б) Допускане на придружители на деца и ученици със специални образователни потребности в училището/ЦСОП при спазване на изискванията за носене на защитни маски за лице, физическа дистанция и дезинфекция;

в) Определяне на зони за отделните паралелки в училищния двор;

г) Провеждане на повече занятия на открито, в т.ч. и часовете по физическо възпитание и спорт, когато е възможно.

6.   Учителска стая и комуникация

а) Престой на учителите в учителската стая само при непосредствена необходимост; б) Приоритетно осъществяване на комуникацията в електронна среда, спазване на

изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски при необходимост от пряка комуникация;

в) Комуникация с родителите предимно в електронна среда, индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;

г) Провеждане на родителски срещи, събрания на обществения съвет, на ученическия съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация – в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

7.   Физкултурен салон

Физкултурният салон може да се използва само, когато учебният процес се провежда при условията на т. 4.1.

8.   Библиотека

В библиотеката се допускат само ученици, за които се провежда присъствено обучение.

ІІІ. Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID- 19 в училището/ЦСОП


Протокол 1

При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др.), както и при положителен резултат от приложен в училището неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19:

 1. Ученикът се отделя незабавно по щадящ психичното му здраве начин в предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение, докато не бъде взет от родител;
 2. На ученика се поставя маска, ако няма такава, с размер, подходящ за възрастта;
 1. Незабавно се осъществява връзка с родител, като се изисква да отведе ученика при съобразяване с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност);
 2. Уведомява се и личния лекар;
 3. На родителите се припомнят процедурите, които трябва да следват – да избягват физически контакт и да се консултират с личния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на антигенен или PCR тест за COVID-19 в лабораторни условия;
 4. След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок при спазване на изискванията за дезинфекция на РЗИ;
 5. Организира се стриктно спазване на превантивните и ограничителните мерки за останалите ученици;
 6. Ученикът се допуска отново в присъствено обучение само след представяне на валиден документ за отрицателен резултат от лабораторно изследване за COVID-19 или за преболедуване.

Протокол 2

В случай на положителен резултат от изследване в лабораторни условия за COVID-19 на ученик:

 1. Родителите следва да информират директора на училището/ЦСОП, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика, в съответствие с указанията на РЗИ.
 2. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат да включват карантиниране на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище/ЦСОП в зависимост от указанията на РЗИ.
 3. За идентифициране на контактните лица и мерките, които следва да се предприемат в училището/ЦСОП, се разпорежда Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Директорът на съответното училище/ЦСОП спазва предписанията на РЗИ.
 4. Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:

а) Ученици от същата паралелка;

б) Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 1,5 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ;

в) Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 1,5 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.

 1. Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след датата на вземане на проба за лабораторно изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.
 2. Всички контактни лица се информират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 3. При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 10-те дни на карантината на детето и още 10 дни след тази карантина. При поява на симптоми при членовете на домакинството се уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми. (С оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата е възможно заразяване на възрастни в домакинствата).
 4. След излизане на заразения ученик и съучениците му от училището/ЦСОП се извършват продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията могат да се използват за учебни занятия.
 5. Осигурява се психологическа подкрепа при заявено желание, като формата може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

Контакти

5. ОУ "Иван Вазов"
Адрес:ул. „Симеон Радев“ №31,
кв. „Павлово“, София, България

Телефон : +359 2 856 50 65
Имейл за кореспонденция
e-mail:

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2023 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени