5. Основно училище "Иван Вазов", София

Наредба за приобщаващо образование, изм. ДВ бр. 23 от 19 март 2024 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с изменението на Наредбата  за приобщаващо образование ( ДВ бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.)  Ви информираме за постановените уважителните причини, по  които ученикът може да отсъства от училище:  

  Изменение на Наредбата за приобщаващо образование, изм. ДВ.бр. 23 от 19 март 2024 г. приета  с постановление  № 232 на Министерския съвет от  2017 Г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 Г.; изм. И доп., бр. 105 от 2018 г., бр. 101от  2019 г., бр. 48 и 92 от 2020 г. И бр. 91 от 2021 г.)

Чл. 62. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.) по медицински причини, за което в училището се изпраща по електронен път медицински документ от лекар или от лекар по дентална медицина;

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;

3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.) до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж;

4. (отм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в първия ден от отсъствието на ученика от училище.

Контакти

5. ОУ "Иван Вазов"
Адрес:ул. „Симеон Радев“ №31,
кв. „Павлово“, София, България

Телефон : +359 2 856 50 65
Имейл за кореспонденция
e-mail:

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2024 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени